2019Fencing Life擊劍冠軍賽

小劍手參加2019Fencing Life擊劍冠軍賽成績優異👏🏻👏🏻🥳

女子花劍8歲以下組 何嘉蓁 冠軍🥇

男子花劍8歲以下組 黃畯宥 季軍🥉

男子佩劍10歲以下組 吳承軒 季軍🥉

男女子佩劍混合12歲以下組

方曉楠 冠軍🥇

彭俙睿 吳羿霖 季軍🥉🥉

繼續努力🤺🤺!!!